gbno

Internkontrollforskriften informasjon

Hvem gjelder forskriften for?

Forskriften gjelder for virksomhet som omfattes av:

 • lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • sivilbeskyttelsesloven § 23 (egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter)
 • produktkontrolloven
 • arbeidsmiljøloven
 • forurensningsloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker
 • genteknologiloven
 • strålevernloven
 • brann- og eksplosjonsvernloven

 

Unntak:

 • Svalbard
 • virksomhet som nevnt i arbeidsmiljøloven § 1-3.
 • landanlegg i petroleumsvirksomheten som nevnt i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 6, med unntak av aktiviteter som faller inn under sivilbeskyttelsesloven § 23.

 

Hva skal dokumenteres skriftlig

Det må finnes dokumentasjon på følgende:

 • Bedriftens mål for helse, miljø og sikkerhet.
 • Hvordan bedriften er organisert mht ansvar, oppgaver og hvordan ansvar/myndighet i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
 • Identifisere og risikorvurdere bedriftens farer og problemer.. Tiltak og planer for å redusere de identifiserte farene må beskrives.
 • System for å rette opp og forebygge eventuelle brudd på helse, miljø og sikkerhetslovgivningen.
 • Ha et system for å gjennomgå bedriftens krav ihht internkontrollforskriften og forsikre seg om at denne fungerer som planlagt.

 

Annen dokumentasjon

Følgende skal være ivaretatt i bedriften:

 • Forsikre seg om at bedriften følger aktuelle lover og forskrifter i HMS lovgivningen og at disse kravene er tilgjengelige. Bedriften skal ha en oversikt over krav som har særlig viktighet for virksomheten.
 • Forsikre seg om at ansatte har kunnskap og ferdighet i HMS arbeidet, samt at de får informasjon om forandringer.
 • Bedriften skal sørge for at ansatte gis anledning til å medvirke i HMS arbeidet så kunnskap og erfaring utnyttes til det best for alle.

 

Mer informasjon om internkontrollforskriften finnes her:

Lovdata

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share